Integritetspolicy

1. Allmänt

Detechtiv AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Denna policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) fastställer hur Detechtiv AB, org. nr 559249-4354, Kronobergsgatan 21, 112 33 Stockholm, Sverige, integritet@detechtiv.se (“Detechtiv/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Detechtiv är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Post: Detechtiv AB, Kronobergsgatan 21, 112 33 Stockholm, Sverige
Tel: 070-959 77 39
E-post: integritet@detechtiv.se
Detechtiv avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Detechtiv samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du går med i vårt kandidatnätverk eller på annat sätt har kontakt med Detechtiv. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.
Detechtiv samlar även in och uppdaterar adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Detechtiv samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av
rekryteringskandidat:
- Namn
- ID-nummer (personnummer eller nationellt ID)
- Adress
- Telefonnummer
- E-post
- Uppgifter om anställning/utbildning
- CV och personligt brev

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för rekryteringskandidater hos Detechtiv behandlas huvudsakligen i syfte att:
- Skapa en profil för rekryteringskandidater
- Matcha rekryteringskandidater mot lediga tjänster
- Efterleva tillämplig lagstiftning

6. Rättsliga grunder för Detechtiv behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att fullgöra avtal med dig som rekryteringskandidat. Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detechtiv behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Detechtiv har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter,
exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

7. Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Detechtiv lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Detechtiv rättsliga intressen.

9. Tillgång till lagrade personuppgifter

Detechtiv kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Detechtiv även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part. Vi kommer inte heller aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Detechtiv kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Detechtiv rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Detechtiv strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

10.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Detechtiv att anmäla detta till
ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Detechtiv redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål. Detechtiv åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

12. Vilka är dina rättigheter?

Detechtiv kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera,
avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga,
ofullständiga eller missvisande. Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter.

Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Detechtiv behandlar om dig. Du kan
närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har
lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla
information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period Detechtiv avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.

2. Rättelse av dina personuppgifter

På begäran kommer Detechtiv utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Detechtiv måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad. Om Detechtiv har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Om dina personuppgifter finns lagrade hos Detechtiv har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Om Detechtiv personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Detechtiv endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Detechtiv har bevisbördan för att sådana skäl föreligger. Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Detechtiv AB,
Regeringsgatan 109, 111 39, Stockholm, Sverige eller mejla till
integritet@detechtiv.se. Dina önskemål kommer besvaras av Detechtiv snarast möjligt och senast inom en månad. Om Detechtiv inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Detechtiv skyldiga att motivera varför.

13. Eventuella ändringar

Detechtiv integritetspolicy Detechtiv förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer Detechtiv att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med Detechtiv innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta Detechtiv.

14. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra rekryteringskandidaters personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna
Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:
Detechtiv AB, Regeringsgatan 109, 111 39 Stockholm, Sverige
Org. nr: 559108–5112
Tel: 070-959 77 39
E-post: integritet@detechtiv.se